ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

რესურსები

ფონეტიკური წიგნები

კატეგორიაში მოცემულია საიტის Reading.ge - ის ლინკი. ლინკი გადადის ფონეტიკურ წიგნებზე. რესურსი გამოიყენება  სასწავლო და კლასგარეშე საქმიანობისას როგორც მშობლიურ, ასევე მეორე და უცხო ენის სწავლებაში კითხვის უნარების განვითარებისათვის.

865

სრულად