ავტორიზაცია

რეგისტრაცია

დონეებად დაყოფილი წიგნები

 

  • რესურსი გამოიყენება  სასწავლო და კლასგარეშე საქმიანობისას როგორც მშობლიურ, ასევე მეორე და უცხო ენის სწავლებაში კითხვის უნარების განვითარებისათვის.
  • დონეებად დაყოფილი მასალა შემუშავებულია სპეციალური ფორმულის გამოყენებით, რომელიც ტექსტის 4 მახასიათებელს ეფუძნება:1. წიგნებისა და ნაბეჭდი მასალის მახასიათებლები; 2. თემატურ-შინაარსობრივი მახასიათებლები; 3. სტრუქტურულ-ჟანრობრივი მახასიათებლები; 4. ენობრივ-ლიტერატურული მახასიათებლები.
  • დონეებად დაყოფილი ტექსტების სამიზნე ჯგუფი სკოლამდელი, დაწყებითი და ცალკეულ შემთხვევებში საბაზო საფეხურის მოსწავლეები არიან. 
  • Reading.ge-ს დონეებად დაყოფილი წიგნები  მოიცავს  0-XX  დონეს. 

http://www.reading.ge/ka/books-by-level?fbclid=IwAR3UuSN9qWCYvPMxwgffm64YhhzcevnsqZ_XN0YmHJJcZqTJDQip3Ecf0qE

საიტის ლინკი